Kvartalsrapport 3. kvartal 2021

Sparebank 68° Nord oppnådde et resultat før skatt på 103,8 MNOK pr. 3. kvartal 2021. Totalresultat ble 79,7 MNOK.

Regnskapet preges fortsatt av:
 • Høy utlåns- og innskuddsvekst
 • Sterk konkurranse som gir press på rentemarginen
 • Moderat nivå på mislighold
 • Tilbakeføring av tapsavsetninger som indikerer utvikling mot normalisering i regionen

Bankens egenkapitalbevis er i 3. kvartal notert på Euronext Growth, med første handelsdag 12. august 2021.

Les kvartalsrapport

 

Nøkkeltall – pr 3. kvartal 2021:

 • Rentenetto:136,2 mill. kroner/1,81 prosent
 • Resultat før tap: 85,3 mill. kroner
 • Resultat etter skatt :77,9 mill. kroner
 • Egenkapitalavkastning: 8,6 prosent
 • Kostnader i forhold til inntekter: 52,8 prosent
 • Fortjeneste av ordinær drift pr. egenkapitalbevis: Kr 10,48
 • Ren kjernekapital (konsolidert): 18,5 prosent
 • Utlånsvekst siste 12 mnd: 8,1 prosent
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd: 8,4 prosent

Sparebank 68° Nord og Ofoten Sparebank fusjonerte 01.07.2020. Proforma sammenligningstall for 2020 som sammenslått bank er ikke utarbeidet og er derfor ikke oppgitt for nøkkeltall per 3.kvartal 2021.
Det vises til vedlagte delårsrapport per 30.09.2021.

Børsmelding


Kontaktpersoner:

 • Tor-André Grenersen, administrerende banksjef, tlf: 911 56 830, epost: tag@68nord.no
 • Tore Karlsen, Banksjef finans og virksomhetsstyring, tlf: 909 12 370, epost: tk@68nord.no


  Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.