Utbyttepolitikk

Finansielt mål

Sparebank 68 Grader Nord har som finansielt mål å oppnå økonomiske resultater som gir konkurransedyktig og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal skape verdier for egenkapitalbeviseierne i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalbevisene som samlet gir konkurransedyktig langsiktig avkastning.

Utbyttepolitikk

Årsoverskuddet etter skatt vil bli fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og sparebankens fond i samsvar med deres relative andel av bankens egenkapital (eierbrøken).

Egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet fordeles mellom utbytte og utjevningsfond. Sparebank 68 Grader Nord har som mål at 50‐100 prosent utbetales som utbytte.

Ved fastsettelse av utbytte vil det bli tatt hensyn til bankens resultatutvikling, forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser, stabilitet i utbytte samt bankens behov for kjernekapital.

Dersom det i et enkelt år ikke er resultatmessig dekning for et konkurransedyktig utbytte, vil midler fra utjevningsfondet kunne bli benyttet for å kompensere for dette. Bankens utbyttepolitikk vil være grunnlaget for de vedtak som styret foreslår at generalforsamlingen vedtar.